Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2023 i Veg of Lund AB (publ) består av Kaj Söderström, representerande Reosurf AB, valberedningens ordförande, Torbjörn Malmsjö, representerande Anders Färnqvist samt Anders Hättmark representerande Confidera Syd Aktiebolag. Håkan K Persson, styrelseordförande Veg of Lund AB är sammankallande för valberedningen.

Årsstämma i Veg of Lund AB kommer att hållas den 11 maj 2023.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, utöver styrelsens ordförande ska representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen. Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor samt stämmoordförande. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till valberedningen@vegoflund.se eller brev till Veg of Lund, attn: valberedningen, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö.