person

Johan Möllerström

Styrelseordförande sedan 2023.
Född: 1967.

Innehav i Veg of Lund AB

150 000 teckningsoptioner.

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

CEO på Plexian AB (publ) och styrelseordförande på Sensodect AB (publ).

Tidigare uppdrag

Erfarenhet och kompetens inom förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljningsledning. Han har även lång erfarenhet av scaleups och affärstillväxt. Under hans tid som VD för Malmberg Water, levererade bolaget en organisk omsättningstillväxt på 350 MSEK – från 150 MSEK till 500 MSEK – under en period av tio år.

Utbildning/bakgrund

Civilekonom med examen inom finansiell strategi från Lunds universitet.

person

Eva Tornberg

Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1948.

Innehav i Veg of Lund AB

1 472 006 aktier.

Beroendeställning

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör och styrelseledamot i Reosurf AB.

Tidigare uppdrag och erfarenheter

Inga övriga uppdrag.

Utbildning/bakgrund

Teknisk doktorsexamen och Professor. Eva arbetar idag som uppfinnare och är ansvarig för forskning och utveckling i Bolaget. Hon har tidigare erfarenhet som forskningschef på dåvarande köttforskningsinstitutet som var helägt av Scan AB. Hon har en gedigen forskningserfarenhet med totalt 189 vetenskapliga publikationer och fem patent.

person

Rolf Bjerndell

Styrelseledamot sedan 2022.
Född: 1951.

Innehav i Veg of Lund AB

15 625 aktier och 75 000 teckningsoptioner.

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i bland annat Aventure AB och GlucaNova AB.

Tidigare uppdrag och erfarenheter

Arbetat inom flertalet livsmedelsbolag, bland annat som VD för Skånemejerier samt som styrelseledamot i Oatly, Probi och Brämhult.

Utbildning/bakgrund

Civilekonom från Lunds universitet.

person

Anders Gustafsson

Styrelseledamot sedan 2022.
Född: 1968.

Innehav i Veg of Lund AB

75 000 teckningsoptioner.

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Marknadsdirektör för Tetra Pak Vietnam och har lång erfarenhet från försäljning och distribution av livsmedel på flera marknader i Sydostasien.

Tidigare uppdrag och erfarenheter

Arbetat inom Tetra Pak sedan 1995 och innehaft positioner som säljdirektör inom Europa, affärsutvecklingsdirektör APAC/Central Europe och marknads-/produktdirektör i Norden.

Utbildning/bakgrund

Civilekonom från Lunds universitet.

person

Anders Hättmark

Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1961.

Innehav i Veg of Lund AB

801 329 aktier.

Beroendeställning

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag

Verkställande direktör och styrelseledamot i Dringen AB och Confidera Syd Aktiebolag och OptiFreeze AB.

Tidigare uppdrag och erfarenheter

Styrelseledamot i ArcAroma AB och Reosurf AB.

Utbildning/bakgrund

Anders har många års erfarenhet av styrelsearbete i flertalet bolag, noterade såväl som onoterade.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2022 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 393 TSEK. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2022 utgått med totalt 3761 TSEK (2 501) TSEK.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.