Aktieägarstruktur PER DEN 31 DECEMBER 2021

Ägare AktierAndel
Eva Tornberg via bolag 1 362 370 9,85%
Anders Färnqvist 1 169 998 8,46%
Einar Haugland via bolag 956 305 6,92%
Anders Hättmark via bolag 687 689 4,97%
Kenneth Eriksson 564 010 4,08%
Torbjörn Malmsjö 524 130 3,79%
Avanza Pension 363 929 2,63%
LU Holding 261 015 1,89%
Försäkringsbolaget, Skandia 260 312 1,88%
Nordnet Pensionsförsäkring 217 672 1,57%
Övriga aktieägare 7 458 73853,95%
Totalt13 826 168100,0%

utdelningspolicy

Veg of Lund befinner sig i en tillväxtfas och någon utdelning har hittills inte lämnats av Bolaget. Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Det kan inte förutses om och när Bolaget kommer kunna lämna vinstutdelning, hur stor sådan vinstutdelning kan tänkas bli eller om sådan vinstutdelning kommer vara långsiktigt hållbar. Bolaget har därför inte antagit någon utdelningspolicy.

Certified AdvisEr

Mangold Fondkommision AB, tel: 08-5030 15 50, e-post: ca@mangold.se.