Aktieägarstruktur PER DEN 31 DECEMBER 2021

Ägare AktierAndel
Anders Färnqvist3 600 0008,72%
Kenneth Eriksson2 324 6725,63%
Einar Haugland via bolag2 322 3225,63%
Eva Tornberg via bolag1 912 8064,64%
Johan Möllerström via bolag1 754 2364,25%
Torbjörn Malmsjö1 500 0003,64%
Avanza Pension1 302 6333,16%
Nordnet Pensionsförsäkring1 069 3112,59%
Anders Hättmark via bolag945 3292,29%
Jan Emilsson765 2431,85%
Övriga aktieägare23 768 33357,60%
Totalt41 264 885100,0%

utdelningspolicy

Veg of Lund befinner sig i en tillväxtfas och någon utdelning har hittills inte lämnats av Bolaget. Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Det kan inte förutses om och när Bolaget kommer kunna lämna vinstutdelning, hur stor sådan vinstutdelning kan tänkas bli eller om sådan vinstutdelning kommer vara långsiktigt hållbar. Bolaget har därför inte antagit någon utdelningspolicy.

Certified AdvisEr

Mangold Fondkommision AB, tel: 08-5030 15 50, e-post: ca@mangold.se.