Aktieägarstruktur PER DEN 31 DECEMBER 2021

Ägare AktierAndel
Einar Haugland via bolag2 202 3228,54%
Anders Färnqvist2 000 0007,75%
Eva Tornberg via bolag1 472 0065,71%
Torbjörn Malmsjö1 036 2644,02%
Avanza Pension 907 2103,52%
Anders Hättmark via bolag801 3293,11%
Kenneth Eriksson800 0003,10%
Nordnet Pensionsförsäkring366 2481,42%
Jan Emilsson278 2991,08%
SWEDBANK FÖRSÄKRING271 6511,05%
Övriga aktieägare15 659 99260,71%
Totalt25 795 321100,0%

utdelningspolicy

Veg of Lund befinner sig i en tillväxtfas och någon utdelning har hittills inte lämnats av Bolaget. Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Det kan inte förutses om och när Bolaget kommer kunna lämna vinstutdelning, hur stor sådan vinstutdelning kan tänkas bli eller om sådan vinstutdelning kommer vara långsiktigt hållbar. Bolaget har därför inte antagit någon utdelningspolicy.

Certified AdvisEr

Mangold Fondkommision AB, tel: 08-5030 15 50, e-post: ca@mangold.se.