Aktieägarstruktur PER DEN 31 DECEMBER 2021

Ägare AktierAndel
Eva Tornberg via bolag 1 362 37010,6%
Anders Färnqvist 864 159 6,7%
Anders Hättmark via bolag 687 689 5,4%
Torbjörn Malmsjö 524 130 4,1%
Einar Haugland 437 432 3,4%
Avanza Pension 376 499 2,9%
LU Holding 259 014 2,3%
Försäkringsbolaget, Skandia 263 597 2,1%
Kenneth Eriksson 260 869 2,0%
Thomas Holmgren 226 051 1,8%
Övriga aktieägare 7 517 39158,7%
Totalt12 815 201100,0%

utdelningspolicy

Veg of Lund befinner sig i en tillväxtfas och någon utdelning har hittills inte lämnats av Bolaget. Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Det kan inte förutses om och när Bolaget kommer kunna lämna vinstutdelning, hur stor sådan vinstutdelning kan tänkas bli eller om sådan vinstutdelning kommer vara långsiktigt hållbar. Bolaget har därför inte antagit någon utdelningspolicy.

Certified AdvisEr

Mangold Fondkommision AB, tel: 08-5030 15 50, e-post: ca@mangold.se.