Bolagets revisor är KPMG, med adress Nordenskiöldsgatan 8, Box 227, 201 22 Malmö. Revsionsbolaget valdes på årsstämman den 11 maj 2022 intill årsstämman 2023.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2021 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 231 TSEK. Ersättning till ledande befattningshavare har under 2021 utgått med totalt 2 501 TSEK.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.