Bolagets revisor är KPMG, med adress Nordenskiöldsgatan 8, Box 227, 201 22 Malmö. Revsionsbolaget valdes på årsstämman den 14 juni 2023 intill årsstämman 2024.

Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman. Övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Sammanlagt har under 2022 ersättningar utgått till styrelsen med totalt 393 TSEK (213). Ersättning till ledande befattningshavare har under 2022 utgått med totalt 3761 TSEK (2501).

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.